پل گلدان گیت

%d9%be%d9%84-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%aa

پل گلدان گیت

پل گلدان گیت در دهانه خلیج  سانفرانسیسکو آمریکا قرار دارد و به صورت معلق می باشد و در زمان بهره برداری پل گلدان گیت سالها بلندترین پل معلق بود. در زمان ساخ پل گلدان گیت مه غلیظ و بادهایی با سرعت ۶۰ مایل، بر شرایط جوی حاکم بود و عملیات احداث را با مشکل مواجه کرده بودند. به همین دلیل همه ساخت پل گلدان گیت را ناممکن می دانستند. با وجود شرایط جوی سخت در طول چهار سال ساخته شد. از حوادث دلخراش در زمان ساخت چل گلدان گیت، کشتته شدن ۱۱ نفر از کارگران می باشد.